Enviro

Úprava vody so ZeoAqua

 

úprava vody - čistenie odpadových vod 210 x 150

Eko úprava vody s prírodným filtračným materiálom

Priemysel produkuje množstvo rôznych typov odpadových vôd a čoraz prísnejšia legislatíva si vyžaduje efektívnejšie metódy pri čisteni a úprave vody aj s ohľadom na životné prostredie. Na základe normy DIN EN 16070 sa produkt ZeoAqua môže používať ako filtračné médium pri úprave vody. ZeoAqua prispieva k bezpečnému životnému prostrediu a je vynikajúcim iónomeničom.

 

Úprava vody – čistenie odpadových, technologických, komunálnych a dažďových vôd

 

Využitie zeolitu pri čistení a úprave vody je veľmi široké. Účelom dávkovania produktu je zvyšovanie biologickej aktivity čistiaceho procesu, vylepšenie sedimentačných vlastností kalu a kvality vyčistených odpadových vôd.

 

Pri úprave vody pomocou ZeoAqua sa znižuje obsah železa a mangánu, dochádza k redukcii celkového obsahu dusíka, upravujú sa hodnoty pH, tiež sa využíva na dočisťovanie odpadových vôd od amoniaku v čistiarňach odpadových vôd. Produkt ZeoAqua – prírodný zeolit, priaznivo ovplyvňuje technologické parametre aktivačného stupňa ako sú napr. produkcia prebytočného kalu, objemové látkové zaťaženie a zaťaženie kalu, vek kalu, kalový index. Úprava vody so ZeoAqua, vďaka svojim vlastnostiam taktiež šetrí náklady na chemické prostriedky.

 

Výhody použitia:

 • sorbent katiónov ťažkých kovov,
 • aniónický adsorbér – sorbcia biocídov a AOX (halogénové organické zlúčeniny),
 • zabraňuje expandovaniu pri tvorbe kalu,
 • zlepšuje hodnoty CHSK, BSK5 a NH4-N vo vode,
 • znižuje kalový index, zlepšuje vyhnívanie kalov pri lepšej kvalite bioplynu,
 • znižuje náklady značnou úsporou chemických prostriedkov,
 • znižuje koncentráciu chlórovaných uhľovodíkov (CKW),
 • adsorbuje pachy,
 • stabilizuje procesy a bezpečnosti prevádzky aj pri silne kolísajúcom znečistení,
 • upravuje hodnoty pH,
 • redukuje celkový obsah dusíka,
 • lepšie separuje kaly od čistej vody,
 • zahusťuje kaly z čistiarne priemyselných vôd.

 

Úprava pitnej vody

 

ZeoAqua sa využíva na úpravu pitnej vody ako filtračná náplň. Znižuje náklady značnou úsporou chemických prostriedkov. Znižuje obsah železa a mangánu, antimónu. Pôsobením zeolitu sa tiež účinne odstraňujú amónne ióny z pitných i odpadových vôd, kde zeolity môže byť využívané jednak pri chemickej filtrácii, alebo ako substrát pri biologickom čistení. Ako biofilter pri čistení a úprave vody poskytujú vhodné životné prostredie pre rast bakteriálnych kultúr, ktoré oxidujú NH4 na NO3.

Doporučené frakcie:

Mikronizované: ZeoAqua 20, ZeoAqua 50, ZeoAqua 100, ZeoAqua 200
Zrnité: ZeoAqua 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0,5-1mm / 1-2,5 mm / 2,5-5 mm

Balenie:

25 kg vrecia
1 000 kg big bag
silo / kipp – voľne ložený


POUŽITIE V PRAXI

 • ZeoCem Eco Micro 20 - úprava vody
 • ZeoCem Eco Micro 50 - úprava vody
 • ZeoCem Eco Micro 100
 • ZeoCem Eco Micro 200 - úprava vody
 • ZeoCem Eco 0 - 0,2 mm
 • ZeoCem Eco 0,2 - 0,5 mm
 • ZeoCem Eco 0,5 - 1 mm
 • ZeoCem Eco 1 - 2,5 mm
 • ZeoCem Eco 2,5 - 5 mm


newspaper templates - theme rewards