Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – odstraňovanie amoniaku pomocou zeolitu

 

Zníženie emisií amoniaku do ovzdušia

Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny sprevádza produkcia emisií amoniaku. Amoniak je látka, ktorá výrazne “obťažuje” okolie a z pohľadu poľnohospodárskej praxe má navyše negatívny vplyv na zdravie chovaných hospodárskych zvierat. Navyše patrí medzi najvýznamnejších znečisťovateľov vzduchu.

 

Jednou z možností čistenia odpadového vzduchu obsahujúceho amoniak je použitie adsorbčnej technológie. Adsorbčným materiálom môže byť vedľa pomerne drahého impregnovaného aktívneho uhlia aj ekonomicky zaujímavý zeolit, prírodný minerál, pridávaný okrem iného do podstielky alebo krmiva.

 

Testovanie zeolitu pri odstraňovaní amoniaku

Odstraňovanie amoniaku, ktorý chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny produkuje, bolo odskúšané tímom Ústavu plynárenstva koksochemie a ochrany ovzdušia Vysokej školy chemicko – technologickej v Prahe (VŠCHT) a to za pomoci prírodného zeolitu.

 

Poloprevádzkové overenie odstraňovania amoniaku zo vzduchu pomocou adsorbčnej aparatúry s klinoptilolitom umožnili tímu z VŠCHT dva poľnohospodárske podniky, akciová spoločnosť Agroprim Všetice (v chove prasníc) a Agročas Částkov, vo výkrme kurčiat (naskladnených vo veku jedného dňa). Meraním získali najprv prienikovú krivku amoniaku v adsorbéri a z nej potom vypočítali adsorbované množstvo amoniaku. Adsorbčná kapacita čistého klinoptilolitu dosiahla u prasníc 16,2 mg amoniaku na gram vzorky a 16,8 mg u kurčiat, teda podstatne viac ako pri testovaní aparatúry v laboratóriu. V každom prípade je potrebné uviesť, že zariadenie pracovalo vysoko účinne.

 

Po ukončení série meraní bola vstupná koncentrácia amoniaku v stajni Agroprimu Všetice asi päťkrát nižšia ako pri spustení aparatúry. Pre danú výkrmňu kurčiat bola typická nerovnomerná produkcia amoniaku – v prvých piatich dňoch po zástave sa jeho koncentrácia najprv dostala na maximálnu hodnotu a potom začala klesať. Súčasne s tým sa v prevádzke Agročasu Částkov menil typický zápach na kyslý amínový a organický pach.

Chov hovädzieho dobytka
 

Záver

Dosiahnutím takmer zhodných výsledkov adsorbčnej kapacity pre amoniak u ošípaných a kurčiat bola potvrdená vhodnosť používania uvedenej metódy. Použitá technológia je vraj dostatočne jednoduchá na to, aby mohla byť aplikovaná bez veľkých dodatočných investícií do existujúcich vzduchotechnických systémov v chovoch, akým je napríklad aj chov hovädzieho dobytka. Je nenáročná na obsluhu.

 

Týmto konštatovaním ale “prípad amoniak” nekončí. Tím VŠCHT totiž nehľadal len optimálne riešenie likvidácie NH3 za priaznivých ekonomických podmienok, ale tiež adsorbčný materiál, vhodný na využitie (po splnení jeho zásadnej úlohy) ako hnojivo. Klinoptilolit nasýtený amoniakom je vhodný zdroj dusíka pre rastlinnú výrobu. Horčica biela po ňom rástla priamo závodným tempom.

 

Zdroj: http://naschov.cz/amoniaku-nasli-schopneho-nepritele/

newspaper templates - theme rewards